Drugie nabożeństwo do naszej umiłowanej Pani Różańcowej z Fatimy

Pieśń na wystawienie Najświętszego Sakramentu.

Modlitwa: Nasza Fatimska Pani Różańcowa, Ty zleciłaś nam poprzez trójkę pastuszków umiłowanie modlitwy, a w szczególności różańca, oraz prawdziwego ducha pokuty jako dwóch pewnych środków do uzyskania wiecznego zbawienia. Prosimy Cię, dopomóż nam, abyśmy zmierzali do nieba w duchu wiernego posłuszeństwa Twoim radom oraz ażebyśmy składali nieustannie zadośćuczynienie za grzechy, które ranią Twoje Niepokalane Serce. Amen.

Trzy razy Zdrowaś Maryjo.

Magnificat: Jednoczymy się z tysiącami pielgrzymów, którzy się modlą w miejscu słynącymi łaskami w Fatimie, oraz polecamy modlącym się nasze intencje:

I. Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy (Łk. 1, 46b-47).

Rozważajmy bezmiar Bożej Miłości, który objawia nam Maryja! Ten bezmiar miłości pobudza nas, abyśmy posługiwali się Jej własnymi słowami i wielbili Boga oraz prosili Go, aby zechciał udzielić nam łask zgodnie z obietnicą naszej Fatimskiej Pani, czego z taką tęsknotą oczekujemy.

Zdrowaś Maryjo ...

II. W swojej głębokiej pokorze Maryja mówi dalej:

Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy Swojej. Ale oświecona przez Ducha Świętego wykrzykuje: Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia. Pragnąc przyłączyć się do czci, którą oddają Ci pielgrzymi, spieszący w każdym miesiącu do Twego Sanktuarium i powierzający się Tobie, prosimy Cię, o nasza Fatimska Pani, nieustannie o łaskę godnego uwielbiania Ciebie.

Zdrowaś Maryjo ...

III. Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmogący. Święte jest Jego imię. A  swoje miłosierdzie z pokolenia na pokolenie zachowuje dla tych, co się Go boją.

Radują się Twoje dzieci, o nasza Fatimska Pani, kiedy rozważają Twoją wielkość. Wyjednaj im u Bożego Miłosierdzia łaskę, o którą  Cię z pełną ufnością proszą!

Zdrowaś Maryjo ...

IV. On przejawia moc ramienia swego, rozprasza ludzi pyszniących się zamysłami serc swoich.

Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych!

Pragniemy kroczyć w pokorze za Twoim przykładem.

Wyznajemy jednak, o nasza Fatimska Pani, nasze słabości i nędzę. Ufając Twojej dobroci,     prosimy Cię, abyś wyjednała nam łaskę naśladowania Ciebie.

Zdrowaś Maryjo ...

V. Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia. Wejrzyj na nas, korzących się u     Twych stóp, nasza Fatimska Pani! Jak bardzo potrzebujemy Twojej pomocy! Okaż litość     nad naszą nędzą i udziel nam swego wsparcia, o które Ciebie w szczególny sposób prosimy!

Zdrowaś Maryjo ...

VI. Ujął się za sługą swoim, Izraelem, pomny na miłosierdzie swoje - Jak przyobiecał naszym ojcom, na rzecz Abrahama i jego potomstwa na wieki. Tobie, o nasza Fatimska Pani, zawierzamy całkowicie nasze dusze, nasze rodziny, naszą Ojczyznę, wszystkie nasze życzenia i zamiary! Wyjednaj nam u Boga potrzebne łaski, o które Ciebie tak bardzo prosimy i przyjmij nas na zawsze pod Twoją szczególną opiekę!

Zdrowaś Maryjo ...

Uwielbiamy Trójcę Przenajświętszą:

Chwała Ojcu ...

Nasza Fatimska Pani Różańcowa, módl się za nami!

P.: Ciebie wysławiają z radością zastępy niebieskie.

W.: Maryi, wołamy do Ciebie!

P.: Wyśpiewujemy Twoją chwałę!

W.: Maryjo ...

P.: Ciebie pozdrawia orszak świętych.

W.: Maryjo ...

P.: Kiedyś byli tu, na ziemi, pielgrzymami.

W.: Maryjo ...

P.: Na Twoją cześć, Matko Wspomożenia Wiernych, śpiewają kręgi dusz czyśćcowych.

W.: Maryjo ...

P.: Gdy budzi się świt,

A świetlista zorza

Ciebie pozdrawia,

Nasza Matko Boża,

Wznosimy ku Tobie

Oczy zatroskane.

I rozmiłowane.

W.: Maryjo ...

P.: Ciebie pozdrawia  promienne słońce, skłaniając przed Tobą, nasza radości.

W.: Maryjo ...

P.: Ciebie pozdrawiają pola i łąki.

Owoce naszych dzieł przyjmują Twoje błogosławieństwo.

W.: Maryjo ...

P.: Ciebie nazwano Matką ubogich:

Ulituj się nad naszą nędzą!

W.: Maryjo ...

P.: Czyż nie jesteś wybawieniem dla chorych? Nie pozwól, aby nasza ufność uległa     zachwianiu.

W.: Maryjo ...

P.: Jesteś także Ucieczką grzeszników:

Ratuj więc wszystkie dzieci Twoje!

W.: Maryjo ...

P.: Kochamy Cię, Matko Boleściwa. Oddalaj z serca wszelkie wątpliwości.

W.: Maryjo ...

P.: Tyś chwałą i koroną Fatimy.

Polecaj nas Synowi Bożemu!

W.: Maryjo ...

P.: Osłaniaj nas w walce na tym świecie.

W.: Maryjo ...

Módlmy się:

O Boże Miłości, ulituj się nad grzesznikami! - Tobie chwała, Boże sprawiedliwy! - Tobie chwała, Boże wieczny!

- O Boże, Ty ukształtowałeś wszelkie stworzenie - zachowuj je w Twojej miłości! Zbaw wszystkich ludzi przez Twoją świętą Krew - Obdarz każdego Twoim Boskim światłem!

Matko Łaski Bożej, Królowo Pokoju! Wstawiaj się za nami, biednymi grzesznikami, przed tronem Wszechmogącego! Osłaniaj naszą przyszłość i trzymaj Twoją pomocną dłoń nad Oblubienicą Twojego Syna, świętym Kościołem! Tobie oddajemy nasze życie i śmierć. Tobie również pragniemy być poddani w czasie i w wieczności!

Św. Michale, księciu wojska niebieskiego! Bądź z nami w walce przeciwko nieprzyjaciołom naszego zbawienia! Osłaniaj Oblubienicę Chrystusa, Kościół święty, ażeby z tej walki wychodził zwycięsko. Doprowadź oddalonych i niewierzących z powrotem na jego łono, aby tu odnaleźć mogli łaskę i miłosierdzie po wszystkie wieki wieków. Amen.

Wezwania

P.: Hosanna Synowi Dawidowemu! (powtórzyć)

Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego! (bis)

O Jezu, Synu Boży, wierzymy w Ciebie!

W.: O Jezu, Synu Boży, pokładamy nadzieję w Tobie!

P.: O Jezu, Synu Boży, kochamy i uwielbiamy Ciebie!

W.: Mój Panie i mój Boże! Bóg mój i wszystko moje!

P.: Najświętsze Serce Jezusa!

W.: Zmiłuj się nad nami!

P.: Najświętsze Serce Jezusa, Życie i Zmartwychwstanie nasze!

W.: Zmiłuj się nad nami!

P.: Serce Jezusa, Królu i zjednoczenie serc wszystkich!

W.: Zmiłuj się nad nami!

P.: Serce Jezusa, zbawienie ufających w Tobie!

W.: Zmiłuj się nad nami!

P. Najświętsze Serce Jezusa, przyjdź Królestwo Twoje (bis)

Niech żyje Chrystus, nasz Król! (bis)

O Jezu, pobłogosław nasze rodziny! (bis)

O Jezu, osłaniaj nasze domy i nasze pola! (bis)

O jezu, daj nam wszystkim pracę, pokój i chleb! (bis)

O Jezu, zlituj się nad dziećmi i nad młodzieżą! (bis)

O Jezu zlituj się nad biednymi chorymi! (bis)

O Jezu, przebacz nam nasze grzechy! (bis)

O Jezu, zachowaj nas od ognia piekielnego! (bis)

Jezu, uwolnij biedne dusze czyśćcowe, a zwłaszcza te najbardziej opuszczone! (bis)

Ratuj nas, o Jezu, bo giniemy! (bis)

O Maryjo, Matko Odkupiciela!

W.: Módl się za nami!

P.: O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy! (bis)

P.: O Maryjo, wybaw chorych!

W.: Módl się za nami!

P.: O Maryjo, Matko Jezusa Chrystusa, błogosław naszym biskupom i kapłanom! (bis)

O Maryjo, Matko Jezusa Chrystusa, błogosław Papieżowi, zastępcy Twojego Syna na ziemi! (bis)

O Maryjo, Matko Jezusa Chrystusa, obdarz Ojczyznę pokojem i Twoją opieką! (bis)

O Maryjo, pogromicielko wszelkich herezji!

W.: Módl się za nami!

Nasza najdroższa Pani Różańcowa, nawróć grzeszników, ratuj umierających, uwolnij biedne dusze z czyśćca, a zwłaszcza te najbardziej opuszczone. O Maryjo, Matko Nieustającej Pomocy, zaprowadź cały świat do Twojego Boskiego Syna!

Modlitwa P. Pawła Molla

Pozdrawiam cię, Maryjo, Córo Ojca! - Pozdrawiam Ciebie, Maryjo, Matko Syna. - Pozdrawiam Ciebie, Maryjo, Oblubienico Ducha Świętego! - Pozdrawiam Ciebie, Maryjo, Świątynio Trójcy Przenajświętszej. - Pozdrawiam Ciebie, Maryjo, Różo mistyczna. - Pozdrawiam Ciebie, Maryjo, Dziewico pełna łagodności i pokory, przed którą Król nieba zapragnął być zrodzony i karmiony. - Pozdrawiam Cię, Maryjo, Panno nad Pannami. Pozdrawiam Cię, Maryjo, Królowo Męczenników, której Serce zostało przebite mieczem boleści. - Pozdrawiam Cię, Maryjo, Królowo nieba i ziemi. Pozdrawiam Cię, Maryjo, Królowo mego serca, mojego życia i nadziei mojej. - Pozdrawiam Cię, Maryjo, Matko miłościwa. - Pozdrawiam Cię, Maryjo, Matko przedziwna. - Pozdrawiam Cię, Maryjo, Matko pięknej miłości. - Pozdrawiam Cię, bez grzechu pierworodnego poczęta. - Pozdrawiam Cię, Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. - Niech błogosławiony będzie Twój Oblubieniec, święty Józef! Niech będzie błogosławiony Twój ojciec, św. Joachim! - Niech będzie błogosławiona, matka Twoja, św. Anna! Niech będzie błogosławiony św. Archanioł Gabriel! - Niech będzie błogosławiony Przedwieczny Ojciec, który Ciebie wybrał! - Niech będzie błogosławiony Twój Syn, który Ciebie umiłował! _ Niech będzie błogosławiony Duch Święty, który Cię poślubił! - Ażeby wszyscy, którzy Ciebie miłują, błogosławili Ciebie, o najszczęśliwsza Dziewico Maryjo, wspomagaj nas w imię Twojego Najdroższego Syna! - Amen.

Poświęcenie

Przedwieczny Ojcze, Święty Trójjedyny Boże, przez Niepokalane Serce Maryi ofiarujemy Ci najdroższą krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, na zadośćuczynienie za grzechy nasze, w intencji Kościoła Świętego oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

Niepokalanie Poczęte Serce Maryi, składaj, prosimy Bogu Trójjedynemu, w nieustannej ofierze Najdroższą Krew Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, która na drzewie krzyża wytrysnęła z Jego Najświętszego Serca dla ratowania świata, ażeby powstrzymać gniew Boży i złożyć zadośćuczynienie za wszystkie grzechy, aby ponownie objawił światu swoją łaskawość i miłosierdzie, zachowując świat przed zagładą i zepsuciem. Amen.

Ofiarowanie Najdroższej Krwi, o Panie, niech opasze niby złotą wstęgą cały krąg ziemski, aby zatriumfowało Boskie Serce Jezusa, aby zatriumfował nasz Bóg i Król, Jezus Chrystus, aby zatriumfowało Niepokalane Serce Maryi, aby na całej ziemi było rozpowszechniane Królestwo Chrystusa. Amen.

Powstrzymajmy gniew Ojca Niebieskiego ratując świat przez ofiarowanie Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa.

 

 

  

 

 

 

  EN   FR   DE   PT   BY   RU  UA  NO

 

  

 

  

  

  

 

  

 

 

 

Apostolat Sekretariatu Fat.

  

 

 

 

Fatima-Portugalia

 

 

 

 

 

 

Multimedia

 

 

 

 

 

 

 

Informacje

 

 

 

 

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! czytaj więcej