WIELKA NOWENNA FATIMSKA

to droga powrotu do źródła

 24 kwietnia 2009


Z ks. Krzysztofem Czaplą SAC

dyrektorem Sekretariatu Fatimskiego  Zakopanem

rozmawia Sławomir Jagodziński


Rozpoczynająca się 13 maja br. Wielka Nowenna Fatimska to inicjatywa związana z przygotowaniami do 100. rocznicy objawień Matki Bożej w Fatimie. Będzie to chyba doskonała okazja do przypomnienia i dalszego popularyzowania tego, tak ciągle ważnego dla współczesności, przesłania z Nieba?
- Matka Boża Fatimska to patronka trudnych czasów, jakie przeżywamy, uczył Sługa Boży Jan Paweł II, a Jej Orędzie - co jest cudowne i niezwykle zastanawiające - ciągle aktualne. Głos z Fatimy, jaki rozległ się w 1917 r., to głos miłości Matki do swoich dzieci, by je ratować, by przyjść im z pomocą. Choć I i II wojna światowa czy też rewolucja bolszewicka to już historia, to jednak nie możemy dać się zwieść, iż nic nam już nie zagraża, że możemy czuć się bezpieczni. Orędzie Matki Bożej z Fatimy jest coraz bardziej aktualne, gdyż zło w naszych czasach daje o sobie znać z coraz większą siłą, tylko w sposób bardziej zakamuflowany, a ludzkie sumienia stają się coraz mniej wrażliwe na zło i grzech. Wsłuchując się i kontemplując słowa Matki Bożej skierowane do świata w 1917 r., odnosi się wrażenie, jakoby były one lekarstwem na problemy, które dziś każdy z nas przeżywa.
Idea Wielkiej Nowenny Fatimskiej rodzi się z pragnienia, by przypomnieć Słowa Matki Bożej zatroskanej o swoje dzieci, Słowa ciągle aktualne, Słowa, które niosą ratunek człowiekowi i światu. Każdy, kto poznał te słowa i starał się odpowiedzieć na apel Matki Bożej z Fatimy, nie umie milczeć. Głos z Fatimy nie pozwala milczeć, zachować tego orędzia tylko dla siebie. W tym orędziu jest wewnętrzne przynaglenie, by dzielić się nim z innymi, by oddać się na służbę Maryi w ratowaniu świata. Wielka Nowenna Fatimska to droga powrotu do źródła, do ponownego zagłębienia się w treści orędzia z Fatimy, ale nie tylko. Ufamy bowiem całym sercem, iż każdy, kto usłyszy ten głos Matki Bożej, zapragnie odpowiedzieć modlitwą, ofiarą, pokutą na Jej prośbę. Jeśli tak się stanie, wówczas świat zacznie się zmieniać, cywilizacja śmierci runie bezpowrotnie. Wielka Nowenna Fatimska to wpatrywanie się w Niepokalane Serce Maryi, które jest ratunkiem dla świata, jeśli przyjmiemy i wypełnimy prośby Matki Bożej. Z tej racji hasłem, jakie nam przewodzi, są słowa: Niech Serce Twe Niepokalane zmieni świat!
Nowenna to zaproszenie dla tych, którzy chcą przyczyniać się do przyspieszenia godziny Jej zwycięstwa i do wypełnienia się proroczej wizji kard. Augusta Hlonda, wiele razy przypominanej przez kardynała Stefana Wyszyńskiego i Ojca Świętego Jana Pawła II: "Zwycięstwo, gdy przyjdzie, będzie to zwycięstwo Najświętszej Maryi Panny". Wiemy, że obaj wielcy polscy prymasi prorokowali, że nasza Ojczyzna ma do odegrania szczególną rolę w dziele "zwycięstwa przez Maryję".

Jakie tematy zostaną podjęte w każdym roku z 9 lat Wielkiej Nowenny Fatimskiej?
- Poszczególne lata zostały podzielone według najważniejszych treści orędzia fatimskiego. W ramach nowenny będziemy rozważać naglące apele, jakie przez Serce Niepokalanej Maryi kieruje do nas Bóg. Przez dziewięć kolejnych lat, szczególnie w miesiącach fatimskich (maj-październik), będziemy podejmować w modlitwie i rozmyślaniu szczegółowe wątki związane z przewodnim hasłem roku. Oto tematyka poszczególnych lat nowenny: 1. PEWNI ZWYCIĘSTWA (2009) - konfrontacja z cywilizacją śmierci; 2. BEZPIECZNI NA KRAWĘDZI CZASU (2010) - zawsze przy Maryi; 3. WIĘCEJ NIŻ DOCZESNOŚĆ (2011) - jest Niebo, jest piekło, jest czyściec; 4. NIE ŻYJEMY DLA SIEBIE (2012) - wynagradzanie za grzechy świata; 5. EUCHARYSTYCZNY KLUCZ (2013) - cud na cudami, który zmienia wszystko; 6. ZAPRASZANI DO NIEBA (2014) - jednak różaniec, szkaplerz, sznur pokutny; 7. POTĘGA RODZINY (2015) - domowy Kościół, którego nie przemogą bramy piekła; 8. BÓG JEST MIŁOSIERNY (2016) - ostatnie słowo należy do Boga, który jest Miłością; 9. DROGA PRZEZ SERCE (2017) - przymierze serc Jezusa, Maryi, naszych.

Temat pierwszego roku wiąże się z dramatyczną sytuacją związaną z brakiem szacunku dla życia we współczesnym świecie. Jak ten temat wiąże się z orędziem fatimskim?
- Wiek XX, w którym przelano więcej męczeńskiej krwi niż w ciągu dziewiętnastowiecznej historii Kościoła, jest najbardziej właściwym kontekstem, by poruszyć ten temat. Jeśli Rosja się nie nawróci, mówiła Matka Boża, jej błędy będą się rozlewać po całym świecie, rozniecając wojny, prześladowania, a wiele narodów zniknie z powierzchni ziemi. Orędzie Matki Bożej z Fatimy, można w pewnym sensie powiedzieć, pragnie ratować życie w skali globalnej, jest ono ratunkiem dla ludzkości. Jest wołaniem o poszanowanie Bożego Prawa, by szanować ludzkie życie od urodzenia po naturalną śmierć, ale również staje w konfrontacji z cywilizacją śmierci. Współczesne ideologie stojące na ateistycznych podstawach stanowią największe zagrożenie dla życia, prowadzą świat do samozagłady również w wymiarze duchowym. Fatima to również wołanie, by ratować człowieka przed duchową śmiercią, przed potępieniem. Pamiętajmy, że w czasie lipcowego objawienia Matka Boża ukazała realność piekła, do którego idą dusze biednych grzeszników. Fatima to orędzie niosące ocalenie dla ludów i narodów przed zagładą, a przede wszystkim jest drogą ratunku życia wiecznego każdego człowieka.

Na czym będzie konkretnie polegać uczestnictwo w poszczególnych latach nowenny? Jak można się do niej włączyć?
- Wielka Nowenna Fatimska trwa dziewięć lat: od 13 maja 2009 do 13 maja 2017 roku. Są w niej dwa kręgi uczestnictwa. Pierwszy stanowią ci, którzy złożyli wobec Matki Najświętszej osobiste zobowiązanie czuwania w tym czasie przy Jej Sercu. Ich nazwiska będą uroczyście złożone na miejscu objawień w setną rocznicę przybycia Maryi do Fatimy. Tacy ludzie będą otrzymywać wszelką niezbędną pomoc do odprawiania nowenny: materiały, informacje o spotkaniach, nowych publikacjach itd. Druga grupa to osoby, które - z powodu najróżniejszych przeszkód i trudności - angażują się w nowennę w sposób ograniczony. Ich uczestnictwo w nowennie jest również nieocenione, a każdy z nich także otrzyma wszelką niezbędną pomoc, przede wszystkim naszą modlitwę.
Poszczególne lata 2009-2017 podzieliliśmy na okresy mocne i słabe. Te pierwsze to wspomniany okres od maja do października (czas objawień w Fatimie). W tym czasie zbieramy się, jeśli to możliwe, we wspólnocie tych, którzy pragną stać się "nowym pokoleniem" i w pierwszą sobotę miesiąca uroczyście spełniamy prośbę Matki Najświętszej o pocieszanie Jej zranionego Serca, a 13. dnia każdego miesiąca wspólnie celebrujemy uroczyste nabożeństwo fatimskie. W pozostałe miesiące nie przestajemy czuwać przy Niepokalanym Sercu Maryi w pierwsze soboty i (gdzie to możliwe) podczas nabożeństw fatimskich. Jest to jednak przede wszystkim czas osobistej modlitwy, medytacji i lektury, a także mówienia innym o Fatimie i dzielenia się świadectwem swej maryjnej wiary.
Wielka Nowenna Fatimska pragnie zjednoczyć we wspólnej modlitwie wszystkich ludzi kochających Maryję, niezależnie od stanu, wieku i miejsca zamieszkania. Włączenie się w Wielką Nowennę Fatimską to wspólne, zgodnie z hasłem danego roku, pochylenie się nad konkretnymi treściami orędzia fatimskiego i nasza modlitwa w różnych intencjach. By tak się stało, potrzebne jest choć minimum koordynacji. Z tej racji wszystkich pragnących włączyć się w to wielkie dzieło prosimy o kontakt z Sekretariatem Fatimskim przy sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem. Staraniem tego sekretariatu zostały bowiem przygotowane materiały stanowiące pomoc zarówno w indywidualnym, jak i wspólnotowym odprawianiu nowenny.

Szerokie krzewienie nowenny będzie możliwe także dzięki akceptacji tej inicjatywy przez sanktuarium w Fatimie, a także biskupów w Polsce...
- Idea Wielkiej Nowenny Fatimskiej została przedstawiona w pierwszej kolejności ordynariuszowi miejsca ks. kard. Stanisławowi Dziwiszowi, który przyjął tę inicjatywę duszpasterską bardzo pozytywnie, udzielając pasterskiego błogosławieństwa na trud przygotowania i prowadzenia tego pięknego dzieła. Wyraził przy tym nadzieję, że ta nowenna przyczyni się do coraz głębszego poznawania orędzia fatimskiego i rozwoju kultu Matki Bożej Fatimskiej. Równolegle poprosiliśmy o akceptację Wielkiej Nowenny przez sanktuarium w Fatimie i błogosławieństwo z miejsca objawień Matki Bożej. Ksiądz Virgilio Antunes, rektor sanktuarium w Fatimie, w przesłanym liście wyraził wielką radość z podjętego dzieła mającego krzewić miłość do Matki Bożej z Fatimy, błogosławiąc temu pięknemu dziełu. Cieszymy się również z tego, że wszystkie polskie diecezje pozytywnie przyjęły ideę Wielkiej Nowenny Fatimskiej, rozsyłając mały folder informacyjny do każdej parafii na swoim terenie. Przy tej okazji dziękuję dyrektorom wydziałów duszpasterskich w kuriach diecezjalnych za zrozumienie, przyjęcie tej idei duszpasterskiej i rozesłanie stosownych informacji do wszystkich parafii.

Informacje o nowennie zostały rozesłane do parafii w Polsce. Czy można już dziś coś powiedzieć o jakimś odzewie ze strony kapłanów i świeckich?
- W chwili obecnej każdego dnia telefonicznie czy też za pośrednictwem internetu otrzymujemy zapytania czy też zgłoszenia o włączeniu się w Wielką Nowennę Fatimską, zarówno od księży, jak i ludzi świeckich. Napawa nas to wielką radością i mobilizuje podczas ostatnich przygotowań do rozpoczęcia nowenny. Należy jednak zauważyć, iż informacje zostały przesłane tuż przed Wielkanocą w czasie dość wytężonej pracy dla kapłanów oraz w formie jedynie pewnego zasygnalizowania i zaproszenia do włączenia się w dzieło Wielkiej Nowenny Fatimskiej. Otrzymujemy aktualnie pewne informacje zwrotne, iż wielu kapłanów byłoby zainteresowanych ideą nowenny, ale przesłana informacja nie była wystarczająca, by właściwe zrozumieć ideę Wielkiej Nowenny Fatmiskiej. Głęboki ukłon czynię w tym miejscu wobec współpracowników sanktuarium, ludzi związanych z sanktuarium na Krzeptówkach, którzy okazują się wielkimi apostołami nowenny w swoich parafiach.

Jakie są szanse, że Wielka Nowenna Fatimska zostanie podjęta także poza granicami Polski?
- Człowiek jest tylko narzędziem w rękach Boga, ma uczynić wszystko, co dla niego możliwe, a resztę pozostawić Panu Bogu. Kierując się miłością do Matki Bożej i Jej Niepokalanego Serca, kierujemy się intencją, by wszystko czynić na Jej chwałę. Nie czyniliśmy planów, by sięgać poza granice Polski, gdyż to wydaje się raczej w gestii Fatimy. Jednak okazuje się, ku naszemu zdziwieniu, że ziarno idei Wielkiej Nowenny zaczyna kiełkować również za granicami Polski. Współpraca Sekretariatu Fatimskiego z Institutum Marianum w Regensburgu zaowocowała tym, iż idea ta została podjęta na terenie Niemiec. Instytut Maryjny z Regensburga, wydający pismo "Bote von Fatima", włączył się w dzieło Wielkiej Nowenny Fatimskiej, zamieszczając potrzebne informacje, materiały i zaproszenie dla wiernych na terenie Niemiec. Wielkim zaskoczeniem, ale jakże miłym, są również zgłoszenia płynące z Węgier i Ukrainy.

Zorganizowanie i przeprowadzenie Wielkiej Nowenny Fatimskiej to pierwsza tak szeroka inicjatywa Sekretariatu Fatimskiego działającego przy sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem po śmierci jego założyciela ks. Mirosława Drozdka. Świadczy też o tym, że jego dzieło życia zostało podjęte...
- Świętej pamięci ks. Mirosław Drozdek SA całe życie oddał Maryi. Wszyscy, którzy patrzyli na jego pracę, jak powstawało sanktuarium na Krzeptówkach, na konsekrację kościoła przez Jana Pawła II, dostrzegali jego wielki charyzmat. Od kilkunastu lat przy sanktuarium funkcjonuje Sekretariat Fatimski, który powstał z inicjatywy tego wielkiego fatimskiego apostoła. Sekretariat stawia sobie za cel ożywienie kultu fatimskiego. Z jego inspiracji zostały podjęte takie inicjatywy, jak: Krucjata Różańca Rodzinnego, Modlitwa za Kościół i Ojca Świętego, Nabożeństwo Pierwszych Sobót Miesiąca.
W trosce o właściwy rozwój kultu Matki Bożej Fatimskiej w Polsce, z myślą o dostarczeniu duszpasterzom i wiernym odpowiednich materiałów o tematyce fatimskiej, w ramach Sekretariatu została powołana Biblioteka Fatimska. W tej serii wydawniczej dotychczas ukazało się wiele pozycji książkowych i pomocy dla duszpasterzy w prowadzeniu nabożeństw fatimskich.
W bieżącym roku 25 marca obchodziliśmy 25. rocznicę poświęcenia świata Niepokalanemu Sercu Maryi dokonanego przez Papieża Jana Pawła II na placu św. Piotra przed figurą Matki Boskiej Fatimskiej w łączności ze wszystkimi biskupami na świecie. Akt ten to początek przemian przybliżających moment Wielkiego Tryumfu Niepokalanego Serca Maryi. W tym roku Sekretariat zwraca się z kolejną propozycją, a jest nią Wielka Nowenna Fatimska. W 2017 r. przypada setna rocznica objawień fatimskich. W swej pracy kontynuujemy dzieło, które rozpoczął śp. ks. Mirosław Drozdek, pragniemy dalej strzec ognia wierności przy Matce Bożej Fatimskiej, jak sam czynił i uczył nas ksiądz Mirosław. Spotkania modlitewne, jakie odbywają się w sanktuarium 25. każdego miesiąca w jego intencji, mobilizują nas, by z podobną wiernością kontynuować fatimski apostolat.
Pragnę jeszcze raz zaprosić wszystkich do udziału w Wielkiej Nowennie Fatimskiej, która - ufamy całym sercem - zaowocuje zmianą serc i przebudową świata. Obyśmy do 2017 r. wprowadzili świat w Siódmy Dzień Fatimy! Ufamy, że Wielka Nowenna Fatimska, wypełniona modlitwą, refleksją i katechezą, stanie się dla wielu ludzi pomocą w odnalezieniu drogi, która prowadzi ku "nowemu, lepszemu światu" (Jan Paweł II), ku osobistemu nawróceniu i nadejściu godziny tryumfu Niepokalanego Serca Maryi.

Dziękuję za rozmowę.

 

 

  

 

 

 

  EN   FR   DE   PT   BY   RU  UA  NO

 

  

 

  

  

  

 

  

 

 

 

Apostolat Sekretariatu Fat.

  

 

 

 

Fatima-Portugalia

 

 

 

 

 

 

Multimedia

 

 

 

 

 

 

 

Informacje

 

 

 

 

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! czytaj więcej